slider o nas

highway-1209547-1280.jpg
Aktualności RYNEK BUDOWLANY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Raport pn. „Polskie spółki budowlane 2020 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” to dokument, który przedstawia analizę kondycji największych pod względem uzyskiwanych przychodów spółek budowlanych obecnych na polskim rynku. W dokumencie dokonano również analizy rynku budowlanego w wybranych krajach europejskich.

Rok 2019 okazał się rokiem wysokich obrotów produkcji budowlano-montażowej, a łączne przychody piętnastu największych spółek budowlanych w 2019 roku oscylowały w granicach 33 mld zł. Wzrost na rynku budowlanym był spowodowany kontynuacją prac na dużych projektach infrastrukturalnych, a także bardzo dobrą koniunkturą na rynku projektów komercyjnych i budownictwa mieszkaniowego. W 2019 roku w kluczowe fazy realizacji weszły duże projekty w ramach programów drogowych i kolejowych, a także nowe projekty budowlane.

 

Rynek Budowlany w Europie

Na początku 2020 roku, gospodarka wielu krajów musiała zmierzyć się z wyzwaniem, jakim okazała się pandemia COVID-19. W pierwszej fazie sektor bardzo dobrze poradził sobie z trudnościami: budowy w Polsce nie zostały zamknięte tak jak w innych wybranych krajach Europy. Niestety, pomimo pozytywnego przejścia pierwszej fali pandemii, spowolnienie gospodarcze na całym świecie spowoduje, że sektor budowlany także odczuje negatywne skutki w średnio i długoterminowej perspektywie. Stopniowo największe spółki budowlane będą zmuszone do zwiększonej konkurencji ze względu na ograniczenie inwestycji sektora prywatnego. W tym kontekście szczególne znaczenie będą miały duże programy inwestycji publicznych (budowa dróg, szlaków kolejowych czy projekty hydrotechniczne i inne obiekty przemysłowe), które w pewien sposób pozwolą załatać lukę podaży projektów w sektorze prywatnym.

Analiza aktualnej sytuacji na polskim rynku budowlanym, przedstawiona w raporcie pn. „Polskie spółki budowlane 2020 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” była ukierunkowana na wskazanie określonych trendów, oraz identyfikację kluczowych szans, ale również przedstawienie zagrożeń, z jakimi będzie się musiała zmierzyć polska branża budowlana w przyszłości. W raporcie dokonano analizy rynku budowlanego w wybranych krajach europejskich: w Norwegii, Czechach, Niemczech oraz Rosji.

 

RYNEK BUDOWLANY W NORWEGII

Rynek budowlany odgrywa kluczową rolę w gospodarce narodowej Norwegii. W 2019 roku rynek mieszkaniowy wykazywał stabilny wzrost popytu i cen, za którymi podążał wzrost podaży nowych inwestycji mieszkaniowych. Segment inżynierii lądowej odnotował stabilny, wysoki popyt, szczególnie w obszarze infrastruktury transportowej. Kryzys związany z epidemią COVID-19 wpłynął negatywnie na norweski rynek budowlany. W drugim kwartale 2020 r. produkcja w sektorze budowlanym spadła w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku. W drugim kwartale bieżącego roku odnotowano także spadek udzielonych pozwoleń na budowę w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Prognozy opublikowane przez największą spółkę na rynku budowlanym w Norwegii - Veidekke ASA - przewidują spadek produkcji w 2021 roku z perspektywą zatrzymania negatywnej tendencji w 2022 roku. Wśród największych czynników, przed jakim stoi norweski rynek budowlany wskazywane są przede wszystkim: dalszy rozwój epidemii COVID-19 mogący zaburzyć zdolność dostaw w branży oraz zwiększyć niepewność inwestorów i gospodarstw domowych. Drugim z czynników ryzyka jest niespełnienie się założeń o wysokim popycie ze strony sektora publicznego.

Wśród projektów infrastrukturalnych realizowanych na norweskim rynku, wysoki udział mają projekty z obszaru drogownictwa oraz kolejnictwa. Duży wpływ na branże mogą mieć również: spadek cen ropy naftowej oraz ograniczenia realizowanych projektów w ramach budownictwa mieszkaniowego. W dłuższej perspektywie może to skutkować ograniczoną podażą mieszkań oraz przełożyć się na wzrost ich cen. Szanse dla rynku upatruje się w ustabilizowaniu rynku pracy oraz braku zmian rynkowych stóp procentowych, co będzie stymulować nowe wzrosty na rynkach mieszkań oraz budynków komercyjnych.

 

architecture-1837176-1280.jpg [530.07 KB]

 

RYNEK BUDOWLANY W CZECHACH

Produkcja czeskiego sektora budowlanego wzrosła w 2019 roku do 23,7 mld EUR. Struktura produkcji koncentrowała się na budownictwie mieszkaniowym: do użytku oddano 36,4 tys. nowych mieszkań. Rok 2019 rok był rekordowy dla Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej (SFDI) - organu nadzorującego krajowe inwestycje w kluczowe projekty transportowe. Na rozwój projektów transportowych przeznaczono prawie 3,7 mld. EUR: większość środków trafiła na infrastrukturę drogową, a ponad 1,7 mld EUR na infrastrukturę kolejową. Wielkość planowanych inwestycji w 2020 roku została zdeterminowana przez epidemię COVID-19. Czeski przemysł budowlany, jak inne rynki europejskie, zostały dotknięte skutkami pandemii koronawirusa. Dużą szansą dla wielu krajów może okazać się polityka Unii Europejskiej, w tym plany dot. wspólnej walki w odbudowie i transformacji gospodarek państw członkowskich. Jednym z głoszonych filarów europejskiego finansowania jest promocja „zielonych” technologii. Branża budowlana ma dużą szansę skorzystać tych funduszy, a także wprowadzić nowe rozwiązania i ewoluować w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji. Jednym z najważniejszych problemów czeskiego budownictwa, z jakimi przyszło się zmagać w obliczu pandemii, jest brak wykwalifikowanej siły roboczej. Wprowadzone restrykcje sanitarne spowodowało, że wielu zagranicznych pracowników budowlanych opuściło Czechy.

Główni gracze na czeskim rynku budowlanym przedstawiają mało optymistyczne prognozy co do rozwoju sytuacji w kolejnych latach. Firmy budowlane spodziewają się w 2020 roku i w 2021 roku spadku przychodów, związanego głównie z wydłużaniem terminów realizacji inwestycji, a także zakłóceniami łańcuchów dostaw.

 

RYNEK BUDOWLANY W NIEMCZECH

W 2019 roku rynek budowlany w Niemczech odnotował wzrost głównie na skutek rosnącego popytu na nowe mieszkania wynikającego z utrzymujących się niskich stóp procentowych oraz znaczących wydatków publicznych na transport, energię i infrastrukturę informatyczną. Niemiecka branża budowlana wydaje się być odporna na skutki wybuchu pandemii COVID-19. Popyt w segmencie mieszkaniowym i logistycznym, działa stabilizująco na branżę. Skutki zakłóceń w łańcuchach dostaw i ograniczenie dostępności zagranicznych pracowników są jednak wyraźnie zauważalne. Wyróżniającym się trendem staje się budownictwo modułowe czy domy prefabrykowane, a zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (BIM - Building Information Modeling) prowadzą do opracowywania nowych koncepcji budowlanych. Rozwój projektów i portfele inwestycyjne dostosowują się do nowych wymagań użytkowników i grup docelowych. Epidemia COVID-19 silnie wpływa natomiast na segment biurowy, hotelarski oraz rynek nieruchomości handlowych.

 

RYNEK BUDOWLANY W ROSJI

W 2019 r. po raz pierwszy od 5 lat branża budowlana w Rosji odnotowała dodatnią dynamikę w ilości ukończonych inwestycji mieszkaniowych. Z jednej strony odnotowano wzrost oddanych do użytkowania nieruchomości mieszkaniowych w porównaniu do poprzedniego roku, a z drugiej strony zanotowano spadek liczby mieszkań przekazanych do użytkowania. Na rosyjskim rynku budowlanym można wyróżnić główne segmenty tj. segment nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz budownictwo infrastrukturalne. Pierwszy z nich charakteryzuje się relatywnie dużą transparentnością i działają na nim spółki notowane na zachodnich giełdach. Wzrost na rosyjskim rynku mieszkaniowym wynikał po części z nowych regulacji dotyczących finansowania projektów deweloperskich, w tym wprowadzenia rachunków powierniczych od 1 lipca 2019 r. Głównymi odbiorcami robót obejmujących segment budownictwa infrastrukturalnego, a w tym inwestycje drogowe, rurociągi naftowe i gazowe są władze centralne, lokalne lub przedsiębiorstwa państwowe. Wartość segmentu budownictwa infrastrukturalnego w Rosji jest trudna do oszacowania.

 

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa Infrastrukturalnego - Nowa Infrastruktura, organizowanych w kieleckim ośrodku wystawienniczym, nie zabraknie również analizy dot.: transportu, infrastruktury drogowej i kolejowej, budownictwa specjalistycznego oraz maszyn budowlanych.  Podczas wydarzenia nie zabraknie prezentacji innowacyjnych produktów, nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych oraz wymiany międzynarodowych doświadczeń podczas merytorycznych, branżowych konferencji.